Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Żyj Kochaj Twórz

Sklep internetowy Żyj Kochaj Twórz, działający pod adresem internetowym http://www.zyj-kochaj-tworz.pl należy do Karoliny Krysztofiak, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „Studio kreatywne Karolina Krysztofiak” z siedzibą pod adresem os. Kalinowe 14a, lok. 4, 62-090 Rokietnica, zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującej się numerem NIP 779-222-64-26.

 

Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest listownie pod adresem siedziby wskazanym powyżej, mailowo pod adresem poczty elektronicznej  blog@zyj-kochaj-tworz.pl

§1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),
 4. Konto – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
 5. Pośrednik Płatności – serwis Przelewy24.pl, wykorzystywany przez spółkę PayPro SA, z siedzibą w Poznaniu (60-327), Kanclerska 15, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347935, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą kapitał zakładowy w w wysokości 4 500 000,00 zł opłacony w całości; PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014,
 1. Produkt – każdy produkt dostępny w Sklepie; Produktami są Produkt Tradycyjny, Produkt Elektroniczny, Produkt do Dalszego Wykorzystania,
 2. Produkt do Dalszego Wykorzystania – szczególnego rodzaju Produkt Elektroniczny, w szczególności szablon strony internetowej, projekt logo, szablon wizytówki, który Klient może wykorzystywać i rozpowszechniać samodzielnie w oparciu o licencję udzieloną Klientowi przez Sprzedawcę,
 3. Produkt Elektroniczny – produkt niematerialny, zapisany w postaci elektronicznej (cyfrowej), w szczególności e-book, nagranie audio lub wideo, e-kurs, którego twórcą jest Sprzedawca; Produkt Elektroniczny stanowi treść cyfrową w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta; szczególnym rodzajem Produktu Elektronicznego jest Produkt do Dalszego Wykorzystania,
 4. Produkt Tradycyjny – produkt materialny, fabrycznie nowy, którego projektantem jest Sprzedawca, w szczególności kalendarz, wizytówki,
 5. Regulamin – niniejszy regulamin,
 6. Sklep – sklep internetowy Żyj Kochaj Twórz, działający pod adresem internetowym http://www.zyj-kochaj-tworz.pl/sklep, prowadzony przez Sprzedawcę,
 7. Sprzedawca – Karolina Krysztofiak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Studio kreatywne Karolina Krysztofiak” z siedzibą pod adresem os. Kalinowe 14a, lok. 4, 62-090 Rokietnica, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 779-222-64-26,
 8. Usługa Profesjonalna ­– usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta na podstawie umowy zawieranej z Klientem w drodze indywidualnych uzgodnień,
 9. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( U. 2014 poz. 827)

 


§
2
Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów Tradycyjnych, Produktów Elektronicznych, Produktów do Dalszego Wykorzystania.
 2. Za pośrednictwem Sklepu, Klient może dokonać zakupu Produktów uwidocznionych na stronie głównej j i podstronach Sklepu.
 3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klientów.
 4. Przed rozpoczęcie korzystania ze Sklepu Klient jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej z Klientem.
 5. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 6. Klient może założyć w Sklepie Konto, ale dokonanie zakupu możliwe jest również bez zakładania Konta. W żadnym jednak przypadku, Klient nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem.
 7. Umowy w Sklepie są zawierane w języku polskim.
 8. Wszystkie ceny Produktów podane na stronie głównej lub podstronach Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 9. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu.

  §3
  Składanie zamówienia

 1. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
 2. Zawartość strony internetowej i podstron Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy
 3. W celu złożenia zamówienia, Klient zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  1. wybrać Produkt lub Produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
  2. z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
  3. wybrać formę dostawy zamawianych produktów – w przypadku Produktów Elektronicznych jedyną formą dostawy jest dostawa w postaci wiadomości e-mail zawierającej odnośnik, pozwalający Klientowi uzyskać dostęp do zakupionego Produktu Elektronicznego lub pobrać zakupiony Produkt Elektroniczny na własne urządzenie; w przypadku Produktów do Dalszego Wykorzystania forma dostawy może zostać uregulowana w sposób szczególny (patrz m.in. § 9 ust. 12 Regulaminu),
  4. podać dane odbiorcy zamówienia, w tym adres, na który ma nastąpić dostawa zamówionych Produktów – w przypadku Produktów Elektronicznych dostawa zawsze następuje na adres e-mail podany przez Klienta; w przypadku Produktów do Dalszego Wykorzystania forma dostawy może zostać uregulowana w sposób szczególny (patrz m.in. § 9 ust. 12 Regulaminu),
  5. podać dane do faktury (nawet jeśli jest osobom fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej,
  6. kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.
 4. Jeśli Klient posiada Konto, powinien zalogować się na nie przed złożeniem zamówienia. Może zrobić to również po kliknięciu przycisku „Przejdź do kasy” zgodnie z ust. 3 lit b) powyżej. Jeśli Klient nie posiada Konta, może je założyć przed złożeniem zamówienia lub po kliknięciu w przycisk „Przejdź do kasy”.
 5. Z chwilą kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” zgodnie z ust. 3 lit. g) powyżej, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktów lub umowy o dostarczenie treści cyfrowej w postaci Produktu Elek
 6. Po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” zgodnie z ust. 3 lit. g) powyżej, Klient zostanie przeniesiony na stronę z podsumowaniem złożonego zamówienia, które obejmować będzie w szczególności instrukcję dokonania zapłaty za zamówienie. Jeśli Klient wybrał metodę płatności za pośrednictwem Pośrednika Płatności, zostanie przeniesiony na stronę Pośrednika Płatności, gdzie będzie mógł dokonać płatności za zamówienie.
 7. Jeśli Klient chce zamówić łącznie Produkt Tradycyjny, Produkt Elektroniczny lub Produkt do Dalszego Wykorzystania, Sprzedawca prosi Klienta o złożenie w stosunku do każdego rodzaju Produktu odrębnego zamówienia, co ułatwi proces realizacji zamówienia.
 8. W przypadku problemów lub wątpliwości związanych z procesem składania zamówienia, Klient proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem e-mail blog@zyj-kochaj-tworz.pl

§4
Formy dostawy i płatności

 1. Dostawa Produktów Tradycyjnych objętych zamówieniem odbędzie się za pomocą Poczty Polskiej lub InPost. Koszt dostawy ponosi kupujący i wynosi odpowiednio:
  1. Poczta Polska (paczka pocztowa) – 14 zł z VAT
  2. InPost (przesyłka polecona) – 4,5 zł z VAT
 2. W przypadku Produktów Elektronicznych jedyną formą dostawy jest wiadomość e-mail zawierająca odnośnik pozwalający Klientowi uzyskać dostęp do zakupionego Produktu Elektronicznego lub pobrać zakupiony Produkt Elektroniczny na własne urządzenie. Dostawa w formie wiadomości e-mail jest bezpłatna.
 3. W przypadku Produktów do Dalszego Wykorzystania, forma dostawy może zostać uregulowana w sposób szczególny w stosunku do postanowień § 4 Regulaminu (patrz m.in. 9 ust. 12 Regulaminu).
 1. Klient ma do wyboru dwie metody płatności za zamówienie:
 2. płatność realizowana przez Pośrednika Płatności, tj. szybkim przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą,
 3. płatność tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

§5
Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu przez Klienta zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie stanowi oświadczenie o przyjęciu przez Sprzedawcę oferty, o której mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu.
 2. Klient zobowiązany jest zapłacić za Produkty i koszt dostawy w terminie 7 dni od chwili złożenia zamówienia (dotyczy metody płatności tradycyjnym przelewem bankowym – w przypadku płatności za pośrednictwem Pośrednika Płatności nie ma możliwości zakończenia procesu składania zamówienia bez dokonania płatności).
 3. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone przez Klienta w ciągu 7 dni od chwili złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane (dotyczy metody płatności tradycyjnym przelewem bankowym – w przypadku płatności za pośrednictwem Pośrednika Płatności nie ma możliwości zakończenia procesu składania zamówienia bez dokonania płatności).
 4. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Sprzedawca może anulować zamówienie Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany. Jeżeli Klient zapłacił część ceny, Sprzedawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę (dotyczy metody płatności tradycyjnym przelewem bankowym – w przypadku płatności za pośrednictwem Pośrednika Płatności nie ma możliwości zakończenia procesu składania zamówienia bez dokonania płatności).
 5. Sprzedawca oświadcza, iż maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku chwilowego braku zamówionych Produktów Tradycyjnych w Sklepie czas ten może się wydłużyć, jednak nie dłużej niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, o czym Klient zostanie poinformowany w formie wiadomości wysłanej na adres jego poczty elektronicznej. Wyjątkiem od tych terminów jest zakup produktów w przedsprzedaży. W takiej sytuacji obowiązuje termin dostawy podany przy produkcie.
 6. W sytuacji gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Klient ma prawo wyboru, czy zrealizuje zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z zamówienia.
 7. Po otrzymaniu zapłaty i przygotowaniu zamówienia, Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Klienta. W przypadku Produktu Elektronicznego wysyłka polega na przesłaniu Klientowi wiadomości e-mail zawierającej odnośnik pozwalający uzyskać dostęp do zakupionego Produktu Elektronicznego lub pobrać na własne urządzenie zakupiony Produkt Elektroniczny. W przypadku Produktu do Dalszego Wykorzystania wysyłka może zostać uregulowana w sposób szczególny (patrz m.in. § 9 ust. 12 Regulaminu).
 8. Wysyłka zamówienia do Klienta realizowana jest w formie wybranej przez Klienta zgodnie z § 3 ust. 3 lit. c). Zamówione Produkty Tradycyjne powinny zostać dostarczone do Klienta w ciągu 48 godzin od chwili przekazania paczki obejmującej zamówione produkty operatorowi wybranej przez Klienta formy dostawy. W przypadku Produktu Elektronicznego, wiadomość e-mail pozwalająca pobrać na własne urządzenie zakupiony Produkt Elektroniczny powinna dotrzeć do Klienta w ciągu 15 minut od chwili otrzymania przez Sprzedawcę zapłaty. Jeśli wiadomość e-mail nie dotarła do Klienta, Klient powinien jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 9. Przed odebraniem od kuriera przesyłki zawierającej Produkt Tradycyjny Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 10. Po odebraniu przesyłki w paczkomacie Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie zostało uszkodzone. Jeśli taka sytuacja zaistniała, Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy zawartość przesyłki nie została uszkodzona. Jeśli zawartość jest uszkodzona, Klient powinien złożyć reklamację, kierując się wskazówkami pojawiającymi się na wyświetlaczu paczkomatu.
 11. W przypadku Produktu Elektronicznego, jeśli Klient nie może uzyskać dostępu do zakupionego Produktu Elektronicznego lub pobrać na własne urządzenie zakupionego Produktu Elektronicznego przy wykorzystaniu przesłanego mu w wiadomości e-mail odnośnika, powinien jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 12. W stosunku do Produktów do Dalszego Wykorzystania, procedura realizacji zamówienia może zostać uregulowana w sposób szczególny w stosunku do postanowień 5 Regulaminu (patrz m.in. § 9 ust. 12 Regulaminu).

§6
Produkty Elektroniczne

 1. Każdy Produkt Elektroniczny dostępny w Sklepie jest dokładnie opisany, a w szczególności wskazane są wymagania techniczne, jakie musi spełniać urządzenie Klienta, by mógł on korzystać z Produktu Elektronicznego. Wymagania te mogą być różne ze względu na rodzaj Produktu Elektronicznego. W razie wątpliwości co do wymagań technicznych, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.Zabroniona jest dalsza odsprzedaż Produktów Elektronicznych przez Klienta. Klient nie ma również prawa zwielokrotniać Produktu Elektronicznego jakąkolwiek techniką, wprowadzać Produktu Elektronicznego do obrotu, użyczać lub wynajmować Produktu Elektronicznego osobom trzecim, chyba że zakupiony Produkt Elektroniczny jest Produktem do Dalszego Wykorzystania i udzielona Klientowi licencja obejmuje prawo dokonywania takich czynności.
 1. W przypadku zakupu Produktu Elektronicznego, rola Sprzedawcy ogranicza się do dostarczenia Klientowi pliku (plików) obejmujących Produkt Elektroniczny. Klient korzysta z Produktu Elektronicznego w sposób samodzielny, a Sprzedawca nie świadczy na rzecz Klienta jakichkolwiek usług, w szczególności usług doradczych, związanych z korzystaniem z Produktu Elektronicznego.

§7
Produkty do Dalszego Wykorzystania

 1. Produkt do Dalszego Wykorzystania stanowi szczególny rodzaj Produktu Elektronicznego.
 2. Informacja o przeznaczeniu Produktu do dalszego wykorzystania przez Klienta znajduje się każdorazowo w opisie Produktu.
 3. Realizacja oraz dostawa zamówienia obejmującego Produkt do Dalszego Wykorzystania może zostać uregulowana jest w sposób szczególny w stosunku do postanowień 4 i § 5 Regulaminu (patrz m.in.§ 9 ust. 12 Regulaminu).
 4. Produktami do Dalszego Wykorzystania są: szablon strony internetowej, logo, szablon wizytówki.

§8
Szablon strony internetowej

 1. Jeśli Produktem do Dalszego Wykorzystania jest szablon strony internetowej, cena szablonu obejmuje również wynagrodzenie Sprzedawcy z tytułu udzielenia Klientowi licencji na korzystanie z szablonu. Licencja udzielana jest z chwilą zapłaty ceny za szablon.
 2. Licencja ma charakter niewyłączny, nie jest w żaden sposób ograniczona terytorialnie, ani czasowo oraz nie podlega wypowiedzeniu.
 3. Licencja uprawnia Klienta do wykorzystania szablonu strony internetowej tylko w 1 (słownie: jeden) projekcie własnym Klienta. Klient nie może wykorzystać szablonu w projekcie realizowanym dla osoby trzeciej. Oznacza to, że Klient na podstawie szablonu może stworzyć stronę internetową wyłącznie na własny użytek.
 4. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji:
 5. utrwalanie jakąkolwiek techniką, zwłaszcza cyfrową w jakimkolwiek systemie,
 6. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w szczególności cyfrową w jakimkolwiek systemie, w tym także wprowadzanie do pamięci komputera,
 7. rozpowszechnianie w całości lub we fragmentach w sieci informatycznej,
 8. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a zwłaszcza w sieciach informatycznych oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych,
 9. rozpowszechnianie w ramach usług telefonii komórkowej,
 10. wykorzystywanie w calach promocyjnych i me
 11. Pola eksploatacji, o których mowa w ust. 4 dotyczą korzystania ze strony internetowej wykonanej przez Klienta na podstawie szablonu zakupionego w Sklepie.
  1. Sprzedawca udziela Klientowi zezwolenia na rozpowszechnianie strony internetowej bez oznaczania Sprzedawcy jako autora szablonu tejże strony.
  2. Klient nie może udzielać dalszych licencji (sublicencji), ani przenieść praw wynikających z udzielonej mu przez Sprzedawcę licencji na jakiekolwiek osoby trzecie.
 12. Do szablonu strony internetowej znajduje zastosowanie § 6 ust. 3. Oznacza to, że cena szablonu strony internetowej nie obejmuje jakichkolwiek dodatkowych usług świadczonych przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, a w szczególności usługi instalacji i personalizacji szablonu. Jeśli Klient chce skorzystać z takich usług, może zawrzeć w tym zakresie oddzielną umowę ze Sprzedawcą.

§9
Logo

 1. Jeśli Produktem do Dalszego Wykorzystania jest logo, Klient może wybrać rodzaj licencji, na jakiej chce sobie zapewnić prawo do korzystania z logo.
 2. Cena logo może być różna w zależności od wybranego przez Klienta rodzaju licencji. Poszczególne rodzaje licencji wraz z ceną logo odpowiadającą danej licencji uwidocznione są zawsze w opisie Produktu.
 3. Cena logo obejmuje wynagrodzenie Sprzedawcy z tytułu udzielenia Klientowi licencji na korzystanie z logo. Licencja udzielana jest z chwilą zapłaty ceny za logo.
 4. Licencja może mieć charakter wyłączny albo niewyłączny.
 5. Licencja wyłączna polega na tym, że Klient jest jedynym podmiotem uprawnionym do korzystania z wybranego Sprzedawca gwarantuje Klientowi, że nie udzielił, ani nie udzieli licencji na korzystanie z logo jakiemukolwiek innemu podmiotowi oraz że nie będzie korzystał z logo samodzielnie.
 6. Licencja niewyłączna polega na tym, że Klient może być jednym z wielu podmiotów uprawnionych do korzystania z wybranego przez KlientaSprzedawca zachowuje dowolność co do udzielania licencji na korzystanie z wybranego przez Klienta logo innym podmiotom, jak również może samodzielnie korzystać z wybranego logo.
 7. Licencja, niezależnie od jej rodzaju, jest nieograniczona czasowo, terytorialnie oraz nie podlega wypowiedzeniu.
 8. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji:
  1. wprowadzanie logo do pamięci komputera lub innego urządzenia elektronicznego, w tym serwerów systemów informatycznych,
  2. utrwalanie i zwielokrotnianie logo dowolną techniką, a w szczególności techniką cyfrową lub drukarską,
 1. rozpowszechnianie logo za pośrednictwem Internetu,
 2. wykorzystywanie logo w celach marketingowych, reklamacji, promocji oraz merchandisingu,
 3. publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlani, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie logo w taki sposób, aby każdy mógł mieć do logo dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 1. Klient nie może udzielać dalszych licencji (sublicencji), ani przenieść praw wynikających z udzielonej mu przez Sprzedawcę licencji na jakiekolwiek osoby trzecie.
 1. Sprzedawca udziela Klientowi zezwolenia na korzystanie i rozpowszechnianie logo bez oznaczenia Sprzedawcy jako twórcy logo.
 2. Cena logo obejmuje również usługę personalizacji logo. Usługa personalizacji polega na dostosowaniu kolorystyki logo do oczekiwań Klienta oraz uwzględnieniu w logo nazwy lub hasła wskazanych przez Klienta. Szczegółowe informacje dotyczące personalizacji logo wskazane są każdorazowo w opisie danego logo.
 3. Realizacja zamówienia obejmującego logo odbywa się w sposób szczególny. Niezwłocznie po dokonaniu zapłaty za logo, Klient powinien przesłać Sprzedawcy na adres e-mail blog@zyj-kochaj-tworz.pl dane niezbędne do personalizacji logo, tj. kolorystykę logo, nazwę lub hasło do uwidocznienia w Logo. W ciągu 48 godzin od chwili doręczenia Sprzedawcy wskazanych danych, Sprzedawca prześle Klientowi na adres e-mail podany w zamówieniu spersonalizowane logo. Wiadomość ze spersonalizowanym logo zawierać będzie:
 4. logo w formacie .png – do użytku w Internecie,
 5. logo w formacie .png – w wysokiej rozdzielczości,
 6. pliki źródłowe z projektem (wektor) –plik .ia oraz plik .pdf,
 7. specyfikację z listą użytych fontów i kolorów – plik .pdf.

§10
Szablon wizytówki

 1. Szablon wizytówki to jeden z Produktów do Dalszego Wykorzystania. Klient może dokonać zakupu szablonu wizytówki w taki sam sposób jak każdego innego Produktu Elektronicznego. Realizacja i dostawa zamówienia odbywa się zgodnie z postanowieniami 3 i 4 Regulaminu.
 2. Jeśli Klient dokona zakupu szablonu wizytówki, ma możliwośćpobrania tego szablonu w dwóch formatach:
 3. plik .ai – do otworzenia i edycji pliku wymagane jest posiadanie przez Klienta programu Adobe Illustrator,
 4. plik .psd – do otworzenia i edycji pliku wymagany jest posiadanie przez Klienta programu Adobe Photoshop.
 5. Wraz z szablonem wizytówki, Klientowi dostarczana jest informacja o fontach, których pobranie i zainstalowanie jest niezbędne do uzyskania zaprezentowanego w Sklepie wyglądu szablonu wizytówki.
 6. Klient może samodzielnie edytować szablon wizytówki w zakresie zmiany danych uwidocznionych na wizytówce oraz kolorystyki wizytówki.
 7. W ramach ceny zapłaconej za szablon wizytówki, Sprzedawca udziela Klientowi nieograniczonej czasowo, terytorialnie oraz niewypowiadalnej licencji niewyłącznej na korzystanie z szablonu wizytówki na następujących polach eksploatacji:
  1. wprowadzanie szablonu wizytówki do pamięci komputera lub innego urządzenia elektronicznego, w tym serwerów systemów informatycznych,
  2. stworzenie na podstawie szablonu wizytówki własnej wizytówki,
  3. utrwalanie i zwielokrotnianie wizytówki stworzonej na podstawie szablonu wizytówki dowolną techniką, a w szczególności techniką drukarską,
 8. wykorzystywanie wizytówki stworzonej na podstawie szablonu wizytówki w celach marketingowych, reklamacji, promocji oraz merchandisingu.
 9. Sprzedawca udziela Klientowi zgody na rozpowszechnianie wizytówki stworzonej na podstawie szablonu wizytówki bez oznaczania Sprzedawcy jako twórcy szablonu wizytówki.
 10. Klient nie może rozpowszechniać wizytówki stworzonej na podstawie szablonu wizytówki, ani samego szablonu wizytówki w postaci edytowalnych plików .ai lub .psd.

§11
Usługi Profesjonalne

 1. Za pośrednictwem Sklepu Klient może zamówić u Sprzedawcy Usługę Profesjonalną. Usługa Profesjonalna może polegać, w szczególności, na:
 2. przygotowaniu indywidualnego projektu wizytówki,
  1. personalizacji wizytówki,
 3. druku wizytówek,
 4. przygotowaniu indywidualnego projektu logo,
 5. przygotowaniu indywidualnego szablonu strony internetowej.
 6. Usługi Profesjonalne są uwidocznione w Sklepie w takim sam sposób jak Produkty. Klient nie ma jednak możliwości zawarcia umowy o wykonanie Usługi Profesjonalnej w sposób zautomatyzowany za pośrednictwem Sklepu. Klient może jedynie przesłać do Sprzedawcy zapytanie ofertowe za pomocą udostępnionego formularza. Umowa o wykonanie Usługi Profesjonalnej może zostać w dalszej kolejności zawarta w drodze indywidualnych ustaleń między Klientem i Sprzedawcą.

§12
Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Zgodnie z art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta, Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od objęcia w posiadanie Produktu Tradycyjnego lub zawarcia umowy (do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem).
 2. Jeśli Klient wyraził zgodę na wykonanie umowy w całości i dostarczenie mu Produktu Elektronicznego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i Klient został poinformowany o utracie tegoż prawa przez Sprzedawcę, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy o Prawach Konsumenta.
 1. Zwracany Produkt Tradycyjny nie może nosić śladów korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towaru.
 2. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest pod adresem http://www.zyj-kochaj-tworz.pl/dokumenty ‎
 3. Oświadczenie o odstąpieniu należy wysłać
  1. listem poleconym na adres Sprzedawcy, os. Kalinowe 14a, lok. 4, 62-090 Rokietnica,
  2. w postaci elektronicznej i wysłać Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. blog@zyj-kochaj-tworz.pl (Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi e-mailem potwierdzenie przyjęcia oświadczenia).
 4. Odstępując od umowy, Klient będący Konsumentem jest zobowiązany załączyć dowód sprzedaży – najlepiej oryginał lub kopię paragonu lub faktury VAT lub inny niebudzący wątpliwości dowód zakupu.
 5. Klient będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy – na swój koszt – niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem).
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia (Sprzedawca zwraca najtańszy oferowany w Sklepie koszt dostarczenia towaru).
 7. Jeżeli Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu nie odesłał Produktu Tradycyjnego, Sprzedawca wstrzymuje się do zwrotu dokonanych przez Klienta płatności do dnia otrzymania Produktu Tradycyjnego.
 8. Klient może przesłać zwracany Produkt Tradycyjny na swój koszt na adres Sprzedawcy, tj. Kalinowe 14a, lok. 4, 62-090 Rokietnica.
 9. Zwrot należności nastąpi w takiej formie, w jakiej dokonywany był zakup: konto bankowe lub na kartę, chyba że Klient poprosi o zwrot w innej formie.
 10. Przesyłki ze zwracanym towarem nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy (Sprzedawcy) nie będą przyjmowane.

§13
Rękojmia Sprzedawcy

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. W razie stwierdzenia wady Produktu, Klient powinien wysłać zawiadomienie (oświadczenie) o stwierdzonej wadzie na adres e-mail Sprzedawcy blog@zyj-kochaj-tworz.pl. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia (oświadczenia) przed jego upływem. Klient zobowiązany jest sporządzić opis stwierdzonej wady oraz wskazać zakres roszczenia (patrz pkt 5).
 3. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może:
  1. żądać wymiany Produktu na wolny od wad,
  2. żądać usunięcia wady,
  3. żądać obniżenia ceny,
  4. odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
 4. Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się, iż termin ten wynosi do 14 dni.
 5. Klient może dostarczyć wadliwy Produkt Tradycyjny na następujący adres: Kalinowe 14a, lok. 4, 62-090 Rokietnica.
 6. Klient odsyłający reklamowany Produkt Tradycyjny do Sprzedawcy jest zobowiązany do załączenia pisemnego oświadczenia zawierającego następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail, datę nabycia Produktu, nazwę Produktu, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego. Składając reklamację, Klient zobowiązany jest również do załączenia dowodu zakupu. Gotowy formularz reklamacyjny dostępny jest pod adresem http://www.zyj-kochaj-tworz.pl/dokumenty ‎
 7. Jeśli Klient stwierdził wadę Produktu Elektronicznego, wystarczające jest przesłanie reklamacji obejmującej dane, o których mowa w ust. 6 powyżej, na adres e-mail Sprzedawcy blog@zyj-kochaj-tworz.pl
 8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, pisząc na adres e-mail blog@zyj-kochaj-tworz.pl

§14
Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu, Płatnego Dostępu oraz Usług Profesjonalnych

 1. Klienci mogą składać reklamacje co do funkcjonowania Sklepu, usługi Płatnego Dostępu oraz Usług Profesjonalnych..
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. oznaczenie Klienta,,
  2. przedmiot reklamacji,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację,
  4. żądanie Klienta w związku z reklamacją.
 3. Reklamacje można składać listownie na adres siedziby Sprzedawcy lub w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora (patrz § 1 Regulaminu).
 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania od Klienta. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Klienta w ten sam sposób, w jaki wysłana została mu reklamacja.

§15
Dane osobowe i pliki cookies

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówienia.
 2. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klientów również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Klienta.
 3. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  1. ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),
  2. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),
  3. rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).
 5. Klientowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do:
  1. wglądu do swoich danych osobowych,
  2. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 6. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej Sklepu.
 8. Sprzedawca informuje Klientów, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta.
 9. Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.

§16
Kodeks dobrych praktyk

Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

§17
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Klient będący Konsumentem, ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Klient, będący Konsumentem, może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

§18
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Profesjonalnej.
 2. Prawem właściwym dla umów sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Profesjonalnej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta. Nowa treść Regulaminu obowiązywać będzie Klienta po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których został powiadomiony.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHESZ MIEĆ PIĘKNY BIZNES LUB BLOG ALE NIE WIESZ GDZIE ZACZĄĆ?

Masterclass „Odkryj styl biznesu i bloga” to materiał wideo w którym prowadzę Cię prosto do celu. 
Bez owijania w bawełnę. 
Bez zbędnego gadania. 
Konkrety, które mają dać Ci efekt.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Pomogłam Ci lub Cię zainspirowałam?

Podziel się tą stroną z tymi, którzy też na to czekają.